Διαγωνισμός

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/09/2021 13:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/09/2021 13:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/09/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3708
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ009168155
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
8518
Αριθμός Απόφασης:
1965
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΚΟΥΖΙΝΑ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

Παρατηρήσεις

1.      Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µε την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς  εξασφάλισης της ποιότητας.

2.      Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση με  ημερομηνία λήξης των υλικών πάνω από ένα έτος. Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίδεται η παραγγελία στην  αποθήκη του νοσοκομείου ύστερα από έγγραφη παραγγελία.

3.      Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ,  GMDN και CPV.

4.      Για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός τιμολόγησης της εταιρίας σας.

5.      Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση , σε διαφορετική περίπτωση Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αντιστοιχεί).

6.      Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός παραγγελίας και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης τους από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.

7.      ΔΕΙΓΜΑ Ή PROSPECTUS: Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα δείγματα για τα Προσφερόμενα Είδη ή Prospectus σε περίπτωση που πρόκειται για υλικό που η προσκόμιση δείγματος είναι ανέφικτη. Η προσκόμιση γίνεται έως ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών επί ποινή αποκλεισμού. Μη απαραίτητη αποστολή δείγματος μόνο σε περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει δουλέψει με το υλικό χωρίς προβλήματα που προσφέρει ο προμηθευτή. Παρακαλούμε σε αυτήν την περίπτωση να αναφέρετε το Δελτίο αποστολής / τιμολόγιο με το οποίο μας αποστάλθηκε το είδος. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα/ Prospectus αν το θεωρεί απαραίτητο για την αξιολόγηση της προσφοράς. 

8.      Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον τετράμηνης διάρκειας.

9.      Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας iSupplies. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.

10.   Η προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές (Διαφορετική σε συνημμένα αρχεία) ΔΕΝ γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11.   ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΜΟΝΟ Η ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και η τελική κατακύρωση και προμήθεια θα γίνεται με την τιμή του ηλεκτρονικού συστήματος  ISUPPLIES.

12.  Κατά την υποβολή προσφορών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην έρευνα αγοράς & δεσμεύεται να καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν

Στην περίπτωση που το αίτημα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε στην πλατφόρμα iSupplies τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ,ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ)

13.  α). Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων  ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, οι επί μέρους ποσότητες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης).

β).  Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.

14.  Σε περίπτωση που οι προσφορές ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη το αίτημα θα ακυρώνεται και θα ξαναδημοσιεύεται .

15.  κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105. Όσοι είναι υπόχρεοι.

 

 

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1.         Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών. 

2.         Εάν τα προσφερόμενα είδη, δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  που ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα είδη θα επιστρέφονται με δικά σας έξοδα και θα επιβαρύνεστε με την διαφορά τιμής από τον επόμενο μειοδότη. 

3.         Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.

4.         Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί. 

 

Κωδικοί CPV

  • (39220000-0): Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας
  • (39223200-3): Πιρούνια
  • (39241100-4): Μαχαίρια

Υπό Προμήθεια Είδη