Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος Νικόλαος)
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/10/2020 10:33
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2020 10:33
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/10/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2729
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
20REQ007473428
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
9715
Αριθμός Απόφασης:
2009
Τμήμα:
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις

1.     Κατά την υποβολή προσφορών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην έρευνα αγοράς & δεσμεύεται να καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν

2.     Τo παραπάνω (1) δεν εφαρμόζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την υποβολή προσφορών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

3.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ) 

4.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (οικονομική προσφορά) καθώς και την χώρα προέλευσης τους

5.     Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο μας σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003

6.     Η προσφορά σας να ανταποκρίνεται αυστηρά στη ζητούμενη ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας.

7.     Δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του προϋπολογιζόμενου ποσού

8.     Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µε την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς  εξασφάλισης της ποιότητας.

9.     ΔΕΙΓΜΑ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ: Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα δείγματα για τα Προσφερόμενα Είδη ή προσπέκτους σε περίπτωση που πρόκειται για υλικό που η  προσκόμιση δείγματος είναι ανέφικτη. Η προσκόμιση γίνεται έως ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών επί ποινή αποκλεισμού. Μη απαραίτητη αποστολή δείγματος μόνο σε περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει δουλέψει με το υλικό χωρίς προβλήματα που προσφέρει ο προμηθευτή. Παρακαλούμε σε αυτήν την περίπτωση να αναφέρετε το Δελτίο αποστολής / τιμολόγιο με το οποίο μας αποστάλθηκε το είδος. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα/ προσπέκτους αν το θεωρεί απαραίτητο για την αξιολόγηση της προσφοράς.

10.  Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση , σε διαφορετική περίπτωση Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αντιστοιχεί),  ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ .

11.  Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Υλικών: Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίδεται η παραγγελία στην αποθήκη του νοσοκομείου ύστερα από έγγραφη παραγγελία.

12.  κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105. Όσοι είναι υπόχρεοι.

 

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

16/10/2020 10:00 19/10/2020 10:00


Υπό Προμήθεια Είδη